ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ OCR ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠸᠠᠨᠭ ᠲᠢᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ PDF ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ᠋ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ

ᠤᠶᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠨᠭᠬᠠᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠲᠢᠭ ᠪᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

 • ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠲᠢᠭ ᠢ᠋ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
 • ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠣᠶᠤᠨᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
 • ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
 • ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
 • ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
 • ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ

ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠤᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 《ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ 》 ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠂ 《ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠨ 》᠂ 《ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠨ 》 ᠪᠠ 《ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ 》ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ
 • ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠂ 180 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠃
 • ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ᠄ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ OCRᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠭ᠄ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠢᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠸᠠᠨᠭ ᠲᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠄ ᠯᠠᠢᠰᠧᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ᠋ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 85% ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ

ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠄ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 85% ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠱᠢ ᠃
 • ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠲᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠱᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ

ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠄ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ MOS ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ 4.0 ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ (ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢ 5 ᠬᠤᠪᠢ) ᠃
 • ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠄ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 98% ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠱᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ᠋ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ 6 ᠢᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠠ 30 ᠢᠵᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠂ 200 ᠲᠦᠮᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ᠄ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠵᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠂ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ
 • ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦ᠋ᠨ ᠺᠣᠳ᠋᠄ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ᠂ ᠹᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ᠋ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠄ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 95% ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠱᠢ᠃
 • ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠄ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 90% ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠱᠢ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠣᠶᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠺᠣᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ᠄ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠄ Windows ᠂ Android , iOS ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠢ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ

ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠄ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠬᠤᠤᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠄ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠡᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ word ᠂ excel ᠂ ppt ᠂ pdf ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃
 • ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠄ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠃
 • ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ᠄ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠴᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠡᠮᠵᠢ ᠃
 • ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ᠄ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ 8 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

《ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ+ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠨᠤᠭ+ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ》 ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠹᠲᠸᠡᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠪᠠ ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠹᠲ᠋ᠸᠠᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠄ ᠢᠵᠢᠯ ᠠᠯᠬᠤᠮᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠃
 • ᠬᠤᠤᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠄ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ( ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ + ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ) ᠃
 • ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠄ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠬᠦ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢ ᠨᠠᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ

ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

 • ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ᠄ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠬᠠᠢᠬᠤ᠄ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 • ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠹᠡᠢᠯ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ word ᠹᠡᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

{{item.text}}

ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠬᠣᠷ  ᠢ
ᠱᠢᠷᠪᠢᠵᠦ
ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍
ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠯ  ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ
ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
!